Menu

ABOUT US

บริษัท พีโอเอฟ แปซิฟิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยทีมผู้บริหารที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลาสติกมากกว่า 20 ปี เริ่มตันจากการเป็นผู้ผลิตฟิล์มหดโพลีโอเลฟินส์รายแรกใน ประเทศไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ฟิล์มหดของบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯยังให้บริการออกแบบ ให้คำแนะนำและจัดจำหน่ายเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับงานบรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

บริษัท พีโอเอฟ แปซิฟิค จำกัด ดำรงวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ด้วยความตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นบริษัทฯจึงมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นและแตกต่างจากเดิม เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ในระยะยาว

Scroll to Top